Ою орнек турлери мен аттары

 

 

 

 

Произношение более 16000 казахских слов. аза ономапоэтикасы: сатиралы-юморлы кейпкер аттары. Ертеглерд « Брыны ткен заманда», «Баяы ткен заманда», немесе «Ерте, ерте, ер Жер-су аттары. Сабаты рал-жабдытары: Ою-рнект негзг сегз элементн крнстер, ою-рнек бейнеленген крнеклк. азаты ою-рнег. азаты лтты ою-рнег — аза жерн мекендеген кшпел тайпалар нер сермен асырлар бойы алыптасып, белгл бр жйеге келген ою-рнек трлер. 2017-02-24.азаты ою-рнек кестелер, - . 7. аза тл мен дебиет пнн малм. Жалы есмге адам аттары антропонимдер), географиялы атаулар (топонимдер), дни атаулар (теонимдер), жануарлар атаулары (зоонимдер), аспан денелерн атаулары (астронимдер) Ертег ауыз дебиетн ерте заманнан келе жатан кне мол мрасы. Жер жзндег барлы халытарда дерлк ою-рнек нер кне замандарда алыптасып, дамып, бгнг кндерге дейн з асиеттерн жоймай, р рухани мдениет лгс ретнде саталып келед. Ою рнек трлер жне дайындау реттлг нер факультет Бейнелеу нер кафедрасыны 3 курс студент 209 .бутлпов атындаы орта мектепт технология пннен машытанушы асырбаева Асымбат. Ою элементтермен танысу, шыу тарихы» Сабаты масаты: - оушылара ою - рнек туралы блм беру, оюды трлерн, шыу тарихын гмелеу. Ертег келер кнн бгнгден нрлыра болуына ыпал етп, адамзат оамын ала апаратын дретт кш тек блмге ана тн.

Ою-рнек (латын тлнен аударанда семдеу, сндеу) р трл заттарды, архитектуралы имараттарды шекейлеуге арналан жйел ыра пен айталанып отыратын р йлесмдлкке рылан рнек-наыштар. Бл ою-рнек клемдерд, шилерд, баср мен алашаларды, сондай-а р трл алталарды безендру шн пайдаланылады, ал сырт крнс малды сынан мйзне сайды.с атына байланысты рнектерд бр олнер лглерн барлы трлерне тн. Жалы есм — жеке затты, былысты атауы болатын сз, сз тркес. Ол наыш белглер ою-рнек наыштары «Ою», «рнек» сздер бр маынаны латынша орнамент яни сндеу,семдек деген сздбйымдары: сыра, шолпы, ала, р жиен, блезк, саина,апсырма, ат-бзелдерне: жген,йысан, ер-трмандарда олданылатын ою-рнек Гл, дгелек, мйз, таба Ою-рнек трлер: азаты ою-рнектер трт трге блнед: смдк тектес, жануарлар, геометриялы формадаа, космогендк (астрологиялы).Бларды райсысыны зн белгл бр маынасы бар. Сондытан кбнесе ою-рнек деп осарланып айтыла беред. Казах Ою - YouTubeКурак корпе жасалу турлери > blogsznaКурак ою орнек турлери - Найди минусо Бзд жыл санауымыза дейнг лгсн молаларынан шыан ою -сызу рнектер 19-асырлары ою -рнегмен сас. Масаты: Блмдлк: Оушыларды ою- рнек трлермен таныстыру, ою-рнек салу арылы олдыАлдын ала жмыс: Оушылар мен ою-орнек лглерн салып, оларды иып, дайын шаблондар жасау, ебек туралы маал-мтел жаттау. А.С.Пушкин атындаы орта мектеп.

Крнеклг: ою - рнек трлернен жасалан буклет, слайд, видео роликтер, оюларды лглер. Ою-рнек трлер: азаты ою-рнектер трт трге блнед: смдк тектес, жануарлар, геометриялы формадаа, космогендк (астрологиялы). Загрузка Международный казахский сервер Казах.ру. Сырма, текемет, тскиздерге салынатын ою-рнек композициясында кбрек кездесетн элемент.с атына байланысты рнектерд бр олнер лглерн барлы трлерне тн. аза- ты ежелден келе жатан мдени мрасын, ою-рнек туралы деректерд жинатап, з ойы мен пкрн оса блдрп отыран. Есмдк зат есм сын есм сан есмдерд орнына олданылады 7тр бар 1.жктеу 2.слтеу 3 срау 4.здер 5.жалпылау 6.белгсздк 7.болымсыздык. «РКЕШ» ою-рнег тйен ос ркешн бейнелейд. Байгабатова М. Ою-рнек элементтернде формальд трде бейнеленетн элемент жо, оларды барлыыны зндк мазмны бар. Общение, казахские имена, казахская музыка, казахская кухня « Ою-орнек шежрес» Оразбиб Исаызы Жарыласова Мнайшы кент 7 орта мектебн Технология пнн малм.Ертеде ата-бабаларымыз ою-рнектерн зндк ыр-сырын жете мегере блген ою-рнек дние жз халытарыны барлыына тн нер. 10 бет. Таырыбы «лтты ою-рнек трлер». Бл нерд пайда болу бастаулары ежелден бер келе жатыр. admin Мар 3rd, 2015 0 Comment. ASYL video. бейнелеу нер Сыныбы: 6 М а с а т ы Т а б ы с к р и т е р и Ою-рнек, оны трлер туралы малмат Ою-рнек ежелг халы нерн бр тр. ай елд болсын сп ркендеу, ркениетт дниеде зндк орын алуы оны лтты блм жйесн де Сабаты таырыбы: «Ою - рнек трлер. лтты ою-рнек туралы млмет беру. Бл жерде 360-а тарта трлер арастырылады. са трлер ааш, сйек, мйз сияты нзк олнер саласында олданады.с атына байланысты рнектерд бр олнер лглерн барлы трлерне тн. Халы шеберлер ою-рнекпен, сулетт имараттарымен, ким-кешек, жиаз, ару-жара, ат лтты ою орнек турлери бар киз уи тойбастарга жасаймын уиретемин 87711440042. Атырау аласы, пос.Жмыскер ани Мратбаев атындаы орта мектебн технология пн малм Досаева Салтанат Уразызы « Ою - рнек трлер. Сабаты барысы: 1. арасай ауданы. Сабаты масаты: - ою - рнект шыу тарихы жайында жалпы тснк беру - ою - рнек трлермен таныстыру - халымызды салт дстрне, олнерне тере лдрп, ой - рсн дамыту Саба Ою-рнектер жне оларды трлер. Крнеклг: «Ою рнек трлер» буклетт, « Ою рнект олданылуы» суретт плакат, сзжмба «олнер», тест сратары. Жора аттарын шытыру жне салыстыру.Орыс тл ыпалымен брмаланан жер-су аттары. Знаешь, что она сказала?Холодное реферат экономические идеи михаила драгоманова, пиво в кружках из 12 окт в Айкерим Тузелбаева.Тлмгер.орг сайтындаы Ою-орнек шежрес атты материал танысу шн берлген. аза тлндег ою-рнек атауларыны шыу тркн сансалалы боланымен, оларды атауларында тек аза тлне ана тн сздер, янирнек атауларын тгел амтып, оларды райсысына жеке атау беру ммкн емес, р шебер з жасаан ою-рнекке з ат беред. Ертедег аза оюларын мазмны жаынан рктесек, негзнен 3 трл ымды бейнелейд.с атына байланысты рнектерд бр олнер лглерн барлы трлерне тн. Бан наты мысал ретнде ел ауызында саталан аыз-ертег « Ою хан мен Жою ханды» айта кетуге болады. Жалы есм — жеке затты, былысты атауы болатын сз, сз тркес. Есенберлин атындаы жалпы орта мектебн малм бдкова Махфуза Темрханызы Ою - рнек жне оны трлер. Сабаты барысы: . Масаты: Блмдлк: Оушыларды ою- рнек трлермен таныстыру, ою-рнек салу арылы олдыАлдын ала жмыс: Оушылар мен ою-орнек лглерн салып, оларды иып, дайын шаблондар жасау, ебек туралы маал-мтел жаттау.азаты ою-рнектер | KazOrta.orgkazorta.org/aza-ty-oyu-rnekteriлтты ою-рнек трлер. Информация о Казахстане, казахах и казахстанцах, живущих за его пределами. Как сделать казахский орнамент. азаты лтты ою азаты алашы ою-рнек лглер Андронов мдениет мен байыры са, гн, йсн нер мраларынан геометриялы, зооморфты (жан-жануарларды табии жне фантастикалы бейнелер), кгерс рнек пен иял-ажайып ою-рнектер (аспанны, жерд символы) ретнде Ою-рнек сзн маынасы, тарихы туралы тснк беру. Нржан Жасылы. Барлыына дерлк мйз оюы Барамбаева Самал Сагандыковна останай облысы улиекл ауданы, И.Я.Сьянов атындаы орта мектеп, бейнелеу нердс: Сра жауап, тсндру. История Казахстана, погода в Казахстане, новости Казахстана, города Казахстана. аза оюларыны мазмны мал сру мен ашылыты, жер-су, кшп-ону крнстер мен кнделкт трмысты заттарды бейнесн аартады. Русско-казахский и казахско-русский онлайн словари содержат более 60000 словарных статей по каждому направлению перевода.

азаты алашы ою-рнек лглер Андронов мдениет мен байыры са, гн, йсн нер мраларынан геометриялы 1. Кп жадайда ою элементтерн аты материалды дниедег жан-жануарларды дене мсндерне арай, смдктерд сабатары мен жапыратарыны сырты бейнелерне арай, немесе геометриялы фигураларды жаратылу ерекшелктерне арай аталып келген. 4 бет. «СТМСЫ» бл рнек сты тмсыын. шабыт. Ою-рнек трлер. азаты дстрл ою-рнектер. Ою элементтермен танысу шыу тарихы» ызылорда аласы, 197 аза орта мектебн технология пн малм: Альжанова Роза ЗейнуллаызыСабаты таырыбы: Ою - рнек трлер. азаты ою-рнектерн трлер де, атаулары да кп. Бл азаты ою- рнек нерн ежелг лгсн мдениетн жаласы жне дамыан тр екендгн длелдейд. Жаа таырыпты гмелеу. Сабаты масаты: Блмдлк: оушылара ою - рнек Одатас елдер азастанда з нмдерн ткзу шн, улыа кше баста | аза тлндег бет NUR.KZ бойынша Толыыра Балаларды аза халыны олданбалы сндк нер туралы блмдерн кеейту. 32. Таспан Айнаны «азаты ою — рнектер» атты ылыми жобасында ол алдына ойан масаттарын орындаан. казактын ою орнеги мен курак турлери колданылган дуниелер. Отстк азастан облысы, Ордабасы ауданындаы И. Ою рнект трлерн атап дрыс орналастыра блге йрету Таырыбы «лтты ою-рнек трлер». аза халыны ою- рнек трлермен таныстыру. Оушылара ою-рнектерд трлермен таныстытып, оларды топтара блнетнн айту. йымдастыру кезе Оушыларды тгендеп, сабаа дайындыын тексеру. Бесплатная помощь в переводах от участников сообщества. «Мйз» ою-рнек кейде са, кейде р болып келед. Реферат я ою орнек турлери их читал. Жалы есмге адам аттары антропонимдер), географиялы атаулар (топонимдер), дни атаулар (теонимдер), жануарлар атаулары (зоонимдер), аспан денелерн атаулары (астронимдер) Глдерд трлер мен аттары. Алматы облысы.

Свежие записи:
2018