Диалогты о?ыту дегеніміз не

 

 

 

 

«азына табу». Люблю осень -Мне тоже нравиться осень. ?ыс?аша ба?ыт ба?дар беру. Модель дегенмз не? 2. Диалог - ылымда танымды процест здеген нтижеге р трл, бра бр-брмен жарыспайтын кзарастар, атынастар Дамыта оытуда блм дайын кйнде сынылмайды, бала тыдаушы, малмапарат беруш емес, керснше, бала- ерттеуш,зденуш,жаалы ашушы,малм диалогты йымдастырушы, баыт беруш, балаларды с-рекетн, ынтыматастыын бр баыт Диалогтк оыту дегенмз не? Масаты: Диалогт маызын ашу, сабаа оыту нысаны ретнде гмелесуд енгзу.Негзг тйнд идеялар: Диалог малмдер балаларды оуа деген ынтасын оята алатын прменд тетк. Срау жне топты жмыс диалогтк тслд балаларды оыту сапасын арттыру ралы.2. Брнш диалог: -Кайырлы кеш! -Вечер добрый -Кзг кндер алай? -Осенние дни? -Как осеняя погода? -Мне так вообще по душе. Сын трысынан ойлау дегенмз не?Диалог - ылымда танымды процест здеген нтижеге р трл, бра бр-брмен жарыспайтын кзарастар, атынастар, баыттарды зара байланысты жолымен жзеге асырылатын прогрессивтк дамуыны тр ретнде крнед. С. О?ушылар мектеп туралы жан-жа? ты блм алады 2. «Анады жоалтса да, ана тлд жоалтпа» деген муел сз кмд болсын тебрентер белгл.Ана тлн блмеген аза, азажанды болуы ммкн Негзг (тйнд) идеялар: Диалог малмдер балаларды оуа деген ынтасын оята алатын прменд тетк. Блм дегейн ктеру, сйлеу мдениетн алыптастыру Блм берудег жаа тслдерд бр: « Диалогты оыту» таырыбы бойынша ыса мерзмд дгелек стел жоспары 10.04.2015ж Саба ДАМ 45 БАЛЛОВ! Сратар бойынша диалог растырып, зара с??йлесндер: 1. ?здерн? блм алып отыр?ан блм ордасын ??рметтей блуге ?йренед Саба? ты? тип: аралас саба?Диалог дегенмз не? Диалогтк оытуды оу дерснде тимд пайдалану Коучинг сабаыны жоспары Таырыбы: Диалогты оыту Коучинг сабаыны жоспары масаты Малмдер диалогтк оыту жне оны трлермен танысады Монологты сйлеу тлн диалогты сйлеу тлне ерекшелг ол айтылып жатан жадайа байланысты емес, бл бр знше иын сйлеу тл болып табылады. .

Home » Ашы сабатар » «Диалогты оыту». Интернет арылы хабарды алай алуа болады?4. Диалогтк оыту дегенмз не? admin Фев 21st, 2015 0 Comment.Таырыбы. Аныталан нтиже ате бола алады ма? Мтн дегенмз не? Оны трлерн ата. ??рман?алиева: «Тлд тере?детп о?ыту б?рын ескерлмеген грамматикалы? белглер мен ерекшелктерд? сырын ашып, оны? ?леуметтк м?нн, ?о?амда. Диалогтк оыту дегенмз не? Масаты: Диалогт маызын ашу, сабаа оыту нысаны ретнде гмелесуд енгзу.Негзг тйнд идеялар: Диалог малмдер балаларды оуа деген ынтасын оята алатын прменд тетк. 1.

) ек не брнеше адамны кезектесп сйлесу арылы берлетн ауызек тлдег ерекше форма. Модем дегенмз не? Оушыларды аазды астына жасырынып жазылан «Ай», «Кн», «Жлдыз» деген сздерд алып, 3-топа блнп отырады. «Елд орау ерлк дстр» деген таырыпа диалог растырады. . деген не.? . 10. Диалог малмдер балаларды оуа деген ынтасын оята алатын прменд тетк. Мен сенен срадым: Талдар сйлей ме деп, Тн шнде ыралып билей ме деп. «Ситуация» дегенмз, арым-атынас жасаушыларды, сйлесушлерд санасында алыптасан зара арым-атынасыны жйес ал «ситуативтлк - арым-атынастармен байланыс» деп«Диалогтк о?ыту- с?йлеу тлн ?алыптастыруда?ы белсенд ?дерс». Тере?дете о?ыту дегенмз не?- деген с?ра??а жауап беру ?шн ?дскер-?алымдарды? пкрлерне ж?гнейк. Диалог (гр. Ашы сабатар 0 14 аралан 2017-12-11. Т?жырымдамалы? карта. ) ек не брнеше адамны кезектесп сйлесу арылы берлетн ауызек тлдег ерекше форма.[1] Диалог - ылымда танымды процест з Тл лтты лттылыын блдрет крсеткштерд е бастысы болуымен брге, ол лтты мандаты. Диалогты оытуКрспеМектептег саба беру дстемесндег диалогтк оытуды маызы лкен. Диолог дегенмз не? маан ыз зату тойына диалог керек ед? Диалог — ек не брнеше адамны кезектесп сйлесу арылы берлетн ауызек тлдег ерекше форма. Оушылар алан паратары бойынша ш топа блнп отырады. Маынаны тану Диалогт оыту дегенмз не? зг тлек KidiraliKaraxatrizaminsagan.MP3.mp3 Оыту мен оудаы жаа тслдер: Диалогтк оыту Масаты: Сра трлермен таныстыру, з гме-дебат барысында: 1)ой-пкрлерде лкен алшаты болады жне райсысы з шешмдернде алады 2)ресурстарды брктруге баытталан аздаан талпыныс жасалады 3)арым-атынас кбне «И,бл солай», «Жо, олай емес» деген баытта жзеге асады. Следить.Хочу завести аккаунт! Что ты хочешь узнать?Диалогтк о?ыту дегенмз не? Коучингmultiurok.ru//dialoghtik-ok-e-kouchingh.htmlДиалогтк о?ыту дегенмз не? Слтеме: МАН, Интернет.Тал?ылау, ?ор?ау ар?ылы д?лелдейд. Оны кмегмен хабарды алай жеткзе аламыз?. Еще она Диалог феноменн философиялы астары жанды тлд тснуде ана емес, алдымен зне жне згеге деген арым атынасын алыптастыруда жатыр деуге болады. Диалогтк оыту дегенмз не? Масаты: Диалогт маызын ашу, сабаа оыту нысаны ретнде гмелесуд енгзу.«згергз келе ме?» деген сраа жауап бере отырып, «и», «жо» деген блктерге блнген ааза жапсырады. ?азрг заманда диалогты? о?ытуды? ма?ыздылы?ы. Ол ушн не стеумз керек?. Таырыбы: Оытудаы жаа тслдер. Сзге коучинг саба?ыны? ма?саттары т?снкт болды ма? И? Жо?Т?снктемелерСз осы ма?саттарды ?з?зд? ?ажеттлг?зге с?йкес келетнн мойындайсыз ба? И? Саба?ты? та?ырыбыАстана. -пока. Диалогт маызын ашу, саба дерсндег диалогтк оытуды маызын ажырату. Таырыбы: Оытудаы жаа тслдер. Похожа на человека с изменчивым характером, может небо тучами затянуть в любой момент. . Наты жауап, орытынды ойа баулу. Сыныпта осы аталан сйлеу трлерн айсысын байап отырсыдар? Диалог дегенмз не? Попроси больше объяснений. «Диалогты оыту». Ол андай ызмет жуй??с?. Бтатарда сырадай тербетлген, Жапыратар бр кн сирей ме деп?[/quote]. Бастауыш сынып оушыларыны аблеттер ек трл рекетте дамиды. Жаа сабаты орыту. Интеллектс бзылан балаларды осы жадайа байланысты иындыта болады 40. Диалогтк оыту дегенмз не ? Саба?ты? та?ырыбы: Мектеп Саба?ты? ма?саты:1. Диалог - ылымда танымды процест здеген нтижеге р трл, бра бр-брмен жарыспайтын кз Диалог (гр. Толытыру, баалау. Жалпы ма?саттар О?ыту мен о?уда?ы жа?а т?слдердег диалогты? о?ыту ар?ылы "Астана"туралы блмдерн ке?ейту, ?з ойларын айту?а м?мкндк беру Сабаты таырыбы: Сыни трыдан ойлау дадыларын диалогты оыту арылы дамыту Сабаты масаты: Сын трыдан ойлау модулн енгзу арылы топты жмыс азаша ле: Аберен Елгезек (Тнг диалог). Facebook арылы пкр жазыыз. Барлы оушыларды блм алу Диалог (7- сынып) Саба масаты: а) трбиелк масаты: жан-жаты блмд, адамгершлк асиеттер жоары, ебекор, батыр, халыты амын ойлар азаматтар трбиелеу ) блмдлк масаты Масаты: диалогты жне сра ою арылы оытуды ызыушылыын арттыру. Маананы ажырату: Слайд: «Диалогты оыту дегенмз не?» Коуч слайда шолу жасайды Малмдер тртп алады.«Талантты ж?не дарынды балаларды о?ыту: Диалогты? о?ыту» та?ырыбы бойынша ?ыс?а мерзмд коучинг жоспары. Диалогтк оыту дегенмз не? Масаты: Диалогт маызын ашу, сабаа оыту нысаны ретнде гмелесуд енгзу.Негзг тйнд идеялар: Диалог малмдер балаларды оуа деген ынтасын оята алатын прменд тетк. О?ушыларды? с?здк ?оры, ойлау ?аблеттер артады 3. Интернет деген не? 2. Диалогты? о?ыту, сыни т?р?ыдан ойлау, АКТ, о?ытуды ба?алау (формативт ба?алау).

(5 мин). Тл адамдара зара арым-атынас жасау шн, з айтпа ойды келес адама жеткзу шн керек. Формасы: жымды, жекелей «Жуан мен жшке сратар» Диалог дегенмз не Назар ойып ты да андары ыз а мы да бр ал ыс! -Киз йд негзг блшектер ол кереге, шаыра, уы, сырырлауы -же шаыра дегенмз деген не?- спасибо за приятный диалог с тобой о хобби. й тапсырмасын тексеру: аратпа сз дегенмз не?Диалог дегенмз не? Мен ауылым андай? 5.Ауылды табиаты андай? Коучинг семинар. Срау жне топты жмыс диалогтк тслд балаларды оыту сапасын арттыру ралы.Диалогт оыту дегенмз не? «Бала бойындаы блмге деген штарлы, талап, ынта отын сндрп алмадар. - тебе спасибо удачи. Диалогтк оыту дегенмз не? Масаты: Диалогт маызын ашу, сабаа оыту нысаны ретнде гмелесуд енгзу. Интернет желсне алай осылуа болады? 5. Партадаы жмыссызды-аса атерл ауп»- деген екен В.Сухомлинский. Е-мал. Диалогтк оыту дегенмз не? Масаты. не таланты бала дегенмз -ерекше бр ?ырымен ?з ?атарларынан ?лде?айда дамы?ан, ерекше зейн бар, белгл бр с900igr.net > Презентации по литературе > О > Диалогты? о?ытуда сын т?р?ысынан ойлау ?дерсн? белсенд ресурстары - дарынды ж?не талантты балалар. Мына ледер мтнн ай трне жатады.Диалог деген не? Мысал келтрп кр.

Свежие записи:
2018